၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ ဟာသဓာတ္ပုံဆုအတြက္ ေနာက္ဆုံးဇကာတင္ဓာတ္ပုံမ်ား

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ ဟာသဓာတ္ပုံဆုအတြ က္ ေနာက္ဆုံးဇကာတင္ဓာတ္ပုံမ်ား။ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနၾကျဖစ္တဲ့ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားရဲ႕ အေကာင္းဆုံးဟာသဓာတ္ပုံမ်ားကို

The Comedy Wildlife Photography Awards မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ ေနာက္ဆုံးဇကာတင္ဓာတ္ပုံမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ဆုရစာရင္းကိုေတာ့ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ေန႕တြင္ ေၾကညာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ဘက္မွာေတာ့ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ဟာသဓာတ္ပုံဆုအတြက္ ေနာက္ဆုံးဇကာတင္ ဓာတ္ပုံ (၄၄)ပုံကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။

၂။

၃။

၄။

၅။

၆။

၇။

၈။

၉။

၁၀။

၁၁။

၁၂။

၁၃။

၁၄။

၁၅။

၁၆။

၁၇။

၁၈။

၁၉။

၂၀။

၂၁။

၂၂။

၂၃။

၂၄။

၂၅။

၂၆။

၂၇။

၂၈။

၂၉။

၃၀။

၃၁။

၃၂။

၃၃။

၃၄။

၃၅။

၃၆။

၃၇။

၃၈။

၃၉။

၄၀။

၄၁။

၄၂။

၄၃။

၄၄။

ခရက္ဒစ္